ภัย...ชีวิต

ภยั อนั ตรายกบั ชวีติ เปน็ ของคกู่ นั เพราะขณะที่เรากาํลงัมชี วี ติ ชวีติ ของเราตอ้ งเสยี่ งกบั การไดร้บั อบุ ตั ิภัยตลอดเวลา เช่น ทุกครั้งที่เราเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า เราเสี่ยงกับการถูกไฟช็อต หรือเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบิน เรือ หรือรถยนต์ เรามีภัยเครื่องบินตก เรือล่ม และรถชน นอกจากภัยที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราแล้ว เราก็ยังมีภัยธรรมชาติ เช่น ภัยกัมมันตรังสี ภัยแล้ง ภัยอุกกาบาตชนโลก ภัยแผ่นดินไหว ภัยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ อีกด้วย
สงครามใจระหว่างมนุษย์กับภัยจึงมีตลอดเวลาและมนุษย์ก็ได้พยายามหาวิธีพิชิตหรือกำ จัดภัย
อันตรายเหล่านี้ เช่นได้มีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดภัยมะเร็ง บอกให้ลดบริโภคอาหารที่มีไขมันมากเพอื่ ปอ้ งกนั การเปน็ โรคหวัใจ บงัคบั ใหส้ญั จรชนคาดเขม็ ขดั นริภยั หรือสวมหมวกกันนอ็กขณะเดินทาง เพื่อลดอุบัติภัยรถชน ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูการเคลื่อนที่ของอุกกาบาตต่างๆ เพื่อหาทางป้องกันกรณีมีอุกกาบาตจะพุ่งชนโลก เป็นต้นนักจิตวิทยาได้พบว่า........
อ่านต่อคลิก

ทำไมมนุษย์ชอบ...ซูบซิบ

เหตุใดคนเราจึงชอบซุบซิบเรื่องชีวิตคนอื่น ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับจะมีคอลัมน์ที่เขียนถึงเกร็ด
ชีวิตคนดัง หนุ่มสาวไฮโซ นักการเมือง และดาราภาพยนตร์ คนอ่านหนังสือพิมพ์เหล่านี้ติดตามและสนใจ
อ่านข่าวประเภทนี้ยิ่งกว่าข่าวการอดอาหารตายของเด็กๆ ในประเทศโซมาเลีย หรือข่าวสงครามกลางเมืองในประเทศบอสเนียเสียอีก
คำ ตอบมีอยู่ว่า นิสัยซุบซิบกับชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาคู่กัน
ธรรมชาติได้สร้างสมองของมนุษย์ให้มี
ขนาดใหญ่ หากเราเปรียบเทียบสมองมนุษย์
กับสมองสัตว์อื่นๆ เราจะเห็นว่า.....อ่านต่อคลิก (ข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การเลี้ยงลูกที่ดี...

ตำ ราเลี้ยงเด็กมักจะเขียนไว้ว่า หากเราจะอุ้มทารกทุกครั้งที่เขาร้องไห้ ทารกคนนั้นจะเติบใหญ่เป็น
ผใู้หญ่ที่อ่อนแอ และเอาแตใ่จตวัเอง เพราะเขาได้ใช้เสียงร้องไห้เรียก
ร้องความสนใจและการตามใจจากผู้ใหญ่ บางตำ ราสอนห้ามมิให้ผู้
ใหญห่ ลบั นอนเรียงเตียงเดียวกับเด็กเล็กๆ เพราะเวลาผู้ใหญ่กลิ้งไป
ทับเด็ก ทารกน้อยๆ จะหายใจไม่ออก หรือบางตำ ราก็กำ ชับว่า แม่
ที่ดีจะต้องใช้เวลาอยู่กับลูกทุกวันและหัดพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทางสมอง...
อ่านต่อคลิก

ธรรมชาติของการนินทา

ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลอื่นเป็นความรู้สึกพื้นฐานรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมี คนบางคนกระหายที่จะรู้มาก แต่บางคนก็แทบจะไม่อยากรับรู้ข้อมูลอะไรเลย เราคงสังเกตเห็นความต้องการลักษณะนี้ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับว่ามีเกร็ดข่าวคนดัง ข่าวซุบซิบของนักการเมือง ดาราภาพยนตร์ แก่-หนุ่ม-สาวไฮโซ หรือนักกีฬา และข่าวอะไรก็ตามของบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ จะเป็นเรื่องฮอตที่คนหลายคนสนใจ หรือเวลาเราไปงานสังสรรค์ เรามักจะเห็นคนร่วมงานพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้กลุ่มสนทนา เราก็คงจับความได้ว่า บุคคลที่คนกลุ่มนั้นกำลังกล่าวขวัญถึงหาได้อยู่ ณ ที่นั้นไม่
นักจิตวิทยาได้สำรวจพบว่า.... อ่านต่อคลิก