คำขวัญวันเด็ก

ฉลาดคิด
จิตบริสุทธิ์
จุดประกายฝัน
ผูกพันรักสามัคคี

ขอให้เยาวชนเด็กไทยทุกคนเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตสืบไป.