บทคัดย่อ การขยายพันธุ์พืช

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การขยายพันธุ์พืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ผู้ศึกษา นางสาวอารดา พันธ์วิไล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนอมรินทราวารี

ปีที่ศึกษา 2553

บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการสอน เป็นสื่อการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะเรื่องทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจ แรงจูงใจ ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (Skinner)

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีประสิทธิภาพ ตาม

เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน

เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนอมรินทราวารี อำเภอปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุรินทร์เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวนนักเรียน 22 คน ได้มาแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 เล่ม

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40

ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ -1.00 ถึง 1.00 มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และ ค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสาร

ประกอบการสอนแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มี

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.86 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมุติฐานใช้การ

ทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.05 / 87.16 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีค่าเท่ากับ 0.8086 หมายความว่า เอกสารประกอบการสอนทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.8068 หรือ คิดเป็นร้อยละ 80.68

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนอมรินทราวารี มีความพึงพอใจต่อ

การเรียนรู้ด้วยประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป ประกอบการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่

คาดหวัง และแก้ปัญหาการขาดสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: