ตัวอย่าง ก.ค.ศ.3/1 แนะนำด้วยนะคะ

ก.ค.ศ. 3/1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ เชี่ยวชาญพิเศษ ( ทุกตำแหน่ง)
-----------------------
ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................................
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ –สกุล
อายุ ปี อายุราชการ ปี เดือน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่.
สถานศึกษา อำเภอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรม / ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น บาท
ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
2. ผลปฏิบัติงาน ( ด้านที่ 3 ) มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอ
ขอรับการประเมินของปีปัจจุบัน
- ชื่อวิชาที่สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร)
- คะแนนทีเฉลี่ย ( Average T score ) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน =
- คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score ) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน =
1.2 ค่าทีเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน
- คะแนนทีเฉลี่ย ( Average T score ) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาที่แล้ว =
- คะแนนทีเฉลี่ย ( Average T score ) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน =
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขาสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาที่ผ่านมา = “”””””””
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขาสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทสี่ อนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาปัจจุบัน = -
2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ
ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
จำนวนผู้เรียน สาขาวิชา งานเกษตร จำนวน คน จำนวน คน
ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษา
กำหนด ในระดับ ดี จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี
จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ
3. ปริมาณและสภาพของงาน
3.1 ปริมาณงาน สายงานการสอน
จำนวนชั่วโมงที่สอน (คาบ) ที่สอน ชั่วโมง / สัปดาห์
ปฏิบัติการสอน ระดับมัธยมตอนต้น ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 )
ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
- กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ -3
จำนวนผู้เรียนที่สอน รวมทั้งสิ้น คน
ปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษาชมรมภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- ครูที่ปรึกษากลมุ่ ยุวเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
หัวหน้าหมวดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1 ) หัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียน
2) ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
3) คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
5) งานสัมพันธ์กับชุมชน หมู่ บ้าน
6) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
7) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
8) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
10) การประสานร่วมมือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
11) การแนะแนวการศึกษา
12) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
13) งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
14) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
15) งานแผนงาน
3.2 สภาพของงาน
􀀲 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
􀀲 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหลากหลายประเภทความพิการและ
มีลักษณะอาการรุนแรง
􀀲 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม
􀀲 สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ
􀀲 สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน
􀀲 สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กันดาร เสี่ยงภัย ตามประกาศ
ของทางราชการ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
“””””””””””
2. ลักษณะการจัดทำ
􀀲 จัดทำแต่เพียงผู้เดียว จำนวน 1 รายการ ได้แก่……….
􀀲 จัดทำร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม จำนวน “”””””” รายการ
ได้แก่
3. การนำผลงานทางวิชาการไปใช้
3.1 นำผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เพื่อนครูได้นำไปเป็นตัวอย่าง ในการอ้างอิงข้อมูลงานวิจัย
3.2 เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเรื่อง.......
3.3 ครูผู้สอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สามารถนำนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง........... ได้เป็นอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ขาดความพร้อมใน
ด้านการใช้สื่อ ไอซีที สามารถช่วยผู้เรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4.1 ลงเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ ......... ซึ่งผู้รายงานเป็นทีมงานผู้เขียนบทความกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.2 เผยแพร่กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 ลงเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ส่วนตัว
4.4. ลงเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ทางการศึกษา
4.5 เผยแพร่ผลงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานที่ต่างๆ
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
􀀲 ไม่มี
4. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
􀀲 มี ชื่องานวิจัย ........... เมื่อ (พ.ศ. ) ...........
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ) ผู้ขอรับการประเมิน
( ................................................... )
ตำแหน่ง ครูโรงเรียน..................................
วันที่ “””” เดือน .............. พ.ศ. “”””””””

การตรวจสอบและรับรอง
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง
(ลงชื่อ)
( …………………………………….. )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน................................
วันที่ ….. เดือน >>>>.>>>>> พ.ศ. ……..

1 ความคิดเห็น:

ครูเชียงใหม่ กล่าวว่า...

ดีมากครับ ขอบคุณมาก กำลังหาดูตังอย่าง อยู่พอดี
จากครูเชียงใหม่