ภัย...ชีวิต

ภยั อนั ตรายกบั ชวีติ เปน็ ของคกู่ นั เพราะขณะที่เรากาํลงัมชี วี ติ ชวีติ ของเราตอ้ งเสยี่ งกบั การไดร้บั อบุ ตั ิภัยตลอดเวลา เช่น ทุกครั้งที่เราเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า เราเสี่ยงกับการถูกไฟช็อต หรือเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบิน เรือ หรือรถยนต์ เรามีภัยเครื่องบินตก เรือล่ม และรถชน นอกจากภัยที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราแล้ว เราก็ยังมีภัยธรรมชาติ เช่น ภัยกัมมันตรังสี ภัยแล้ง ภัยอุกกาบาตชนโลก ภัยแผ่นดินไหว ภัยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ อีกด้วย
สงครามใจระหว่างมนุษย์กับภัยจึงมีตลอดเวลาและมนุษย์ก็ได้พยายามหาวิธีพิชิตหรือกำ จัดภัย
อันตรายเหล่านี้ เช่นได้มีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดภัยมะเร็ง บอกให้ลดบริโภคอาหารที่มีไขมันมากเพอื่ ปอ้ งกนั การเปน็ โรคหวัใจ บงัคบั ใหส้ญั จรชนคาดเขม็ ขดั นริภยั หรือสวมหมวกกันนอ็กขณะเดินทาง เพื่อลดอุบัติภัยรถชน ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูการเคลื่อนที่ของอุกกาบาตต่างๆ เพื่อหาทางป้องกันกรณีมีอุกกาบาตจะพุ่งชนโลก เป็นต้นนักจิตวิทยาได้พบว่า........
อ่านต่อคลิก

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

T_T